Vướng mắc khó khăn liên quan đến xỉ hạt lò cao nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Bộ Xây dựng đã có công văn 2585/BXD-VLXD gửi Công ty TNHH Siam City Cement Việt Nam về vướng mắc khó khăn liên quan đến xỉ hạt lò cao nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất  Theo đó đối với hàng hóa nhập khẩu là xỉ hạt lò cao: Đơn vị nhập khẩu phải thực hiện các quy định theo hướng dẫn tại Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng (QCVN 16:2017/BXD).

Continue Reading