Điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2018

UBTVQH vừa ban hành Nghị quyết 597/NQ-UBTVQH14 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu chính phủ (TPCP) năm 2018 giữa các bộ, địa phương. Theo đó: – Giảm dự toán chi đầu tư phát triển nguồn vốn TPCP là 1.630,544 tỷ đồng, trong đó: + Bộ Giao thông vận tải giảm 1.047,544 tỷ đồng; + Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giảm 220 tỷ đồng; + Địa phương giảm 363 tỷ đồng; – Tăng dự toán chi đầu tư phát triển nguồn vốn TPCP là 1.364,458 tỷ đồng cho một số bộ, địa phương, trong đó: +.

Continue Reading