Vướng mắc khó khăn liên quan đến xỉ hạt lò cao nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Bộ Xây dựng đã có công văn 2585/BXD-VLXD gửi Công ty TNHH Siam City Cement Việt Nam về vướng mắc khó khăn liên quan đến xỉ hạt lò cao nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất 

Theo đó đối với hàng hóa nhập khẩu là xỉ hạt lò cao: Đơn vị nhập khẩu phải thực hiện các quy định theo hướng dẫn tại Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng (QCVN 16:2017/BXD) và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn, cụ thể:

+ Theo mục 1.3 Quy định chung tại QCVN 16:2017/BXD, khi nhập khẩu hàng hóa vật liệu xây dựng, đơn vị nhập khẩu phải kê khai đúng chủng loại sản phẩm phù hợp với danh mục sản phẩm quy định tại Bảng 1, Phần 2. Tên các sản phẩm, hàng hóa được quy định dựa theo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) hoặc quốc tế.

+ Theo mục b, khoản 5, Điều 7 của Thông tư số 10/2017/TT-BXD, Đơn vị nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng có trách nhiệm cung cấp cho cơ quan Hải quan tại cửa khẩu bản đăng ký chứng nhận hợp quy của tổ chức có chức năng chứng nhận hợp quy (Phụ lục kèm theo) để thông quan hàng hóa.

Xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng phải được chứng nhận hợp quy phù hợp với QCVN 16:2017/BXD, đảm bảo đạt chất lượng theo TCVN 4315:2007 – Xỉ hạt lò cao để sản xuất xi măng.

Đối với kiến nghị nên xác định các yêu cầu cụ thể hơn cho chất lượng xỉ lò cao trong nước, giảm tỷ lệ MgO từ 10% xuống còn 8% tại TCVN 4315:2007 – Xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng, Bộ Xây dựng sẽ giao các đơn vị chuyên môn xem xét, nghiên cứu.

Nguồn: http://www.boxaydung.vn