Thẩm quyền kiểm tra công trình xây dựng quốc phòng của Ủy ban nhân dân các cấp

Căn cứ Điều 2 Quy chế bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự ban hành kèm theo Nghị định 04/CP thì công trình quốc phòng được phân làm 4 loại sau:
1/ Loại 1: Các công trình quốc phòng và khu quân sự đặc biệt quan trọng thể hiện nhiệm vụ chiến lược quốc phòng hoặc có tính chất quyết định trong việc bảo vệ và phát huy hiệu quả cao trong chiến đấu.
2/ Loại 2: Các công trình quốc phòng và khu quân sự quan trọng để phòng thủ biên giới, vùng trời, vùng biển, hải đảo.
3/ Loại 3: Các công trình quốc phòng và khu quân sự phục vụ nhiệm vụ tác chiến, huấn luyện, diễn tập, thí nghiệm, nghiên cứu khoa học của các đơn vị lực lượng vũ trang.
4/ Loại 4: Các công trình thuộc lĩnh vực quốc phòng nhưng mang tính chất phổ thông; các công trình phục vụ cho việc sơ tán, phòng tránh; các thành cổ, pháo đài cổ, hầm, hào, lô cốt cũ hiện thời chưa sử dụng nhưng vẫn được quản lý, bảo vệ để đưa vào sử dụng khi có nhu cầu.
Theo Điều 6, Điều 7, Điều 8 Quy chế bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự ban hành kèm theo Nghị định 04/CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn ủy ban nhân dân các cấp trong vấn đề quản lý công trình quân sự như sau:
– Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân quản lý công trình quốc phòng và khu quân sự xác định địa giới tại thực địa, bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân theo quy định của pháp luật;
– Uỷ ban Nhân dân các cấp, cơ quan quân sự địa phương có trách nhiệm tổ chức quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự được giao; phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự trên địa bàn của mình về các mặt: an ninh, bảo vệ bí mật, phòng chống và khắc phục các sự cố do thiên tai, địch hoạ gây ra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật;
– Chính quyền các cấp, các đơn vị công an nhân dân và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân quản lý công trình quốc phòng và khu quân sự cùng phối hợp quản lý khu vực, xây dựng địa bàn an toàn, xử lý các vi phạm theo thẩm quyền, hàng năm hoặc khi cần thiết phối hợp tổ chức hội nghị an ninh của cơ sở để rút kinh nghiệm về công tác bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.
Vấn đề kiểm tra, thanh tra các công trình quốc phòng được hướng dẫn theo Điều 34 Quyết định 2649/1999/QĐ-BQP thuộc thẩm quyền cơ quan:
1. Thanh tra Bộ Quốc phòng và thanh tra quốc phòng các cấp là cơ quan chủ trì tổ chức thanh tra việc thi hành Pháp lệnh bảo vệ CTQP – khu QS, các quy định của Chính phủ và Bộ Quốc phòng về việc thi hành Pháp lệnh. Các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng có trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cuộc thanh tra và chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định của thanh tra.
2. Cơ quan thanh tra quốc phòng các cấp trong quân đội được phép thanh tra từng mặt hay toàn bộ hoạt động quản lý, bảo vệ CTQP – khu QS của các đơn vị, nhưng phải được chỉ huy đơn vị cấp trên hoặc cùng cấp giao. Quá trình thanh tra phải bảo đảm bí mật về vị trí, quy mô, tính chất nhiệm vụ của CTQP – khu QS.
3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng được phân cấp quản lý, bảo vệ CTQP – khu QS có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra việc bảo vệ các CTQP – khu QS thuộc quyền.
4. Tất cả các hoạt động quản lý, bảo vệ CTQP – khu QS của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng đều chịu sự kiểm tra của các cơ quan chức năng quản lý Nhà nước. Tùy theo tính chất công trình, nội dung công việc mà tiến hành kiểm tra từng mặt hay toàn bộ quá trình.
5. Các quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng vi phạm trong quản lý, bảo vệ CTQP – khu QS sẽ xử lý theo điều lệnh quản lý bộ đội, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
Mọi các cá nhân vi phạm về bảo vệ CTQP – khu QS sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định số 24/CP ngày 18 tháng 4 năm 1996 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
—————————————————–
Như vậy, trong trường hợp này, ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm:
+ Quản lý, bảo vệ các công trình quốc phòng và khu quân sự được giao;
+ Phối hợp với các lực lượng vũ trang nhân dân quản lý, bảo vệ công trình và khu quân sự trên địa bàn về an ninh, bí mật quốc phòng…

Nguồn: Sưu tầm